Udzielanie pełnomocnictwa – jak ustanowić pełnomocnika?

Potrzebujesz ok. 7 min. aby przeczytać ten wpis
Udzielanie pełnomocnictwa – jak ustanowić pełnomocnika?

katchanatsarin/elements.envato.com

Inne

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Czasami nie mamy możliwości samodzielnie załatwić niektórych spraw. Wówczas można skorzystać z pomocy innej osoby. Jednak aby mogła ona pomóc, musi posiadać pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie, upoważniające do działania w imieniu mocodawcy.

Jakie są rodzaje pełnomocnictwa? Jak je uzyskać? Czym różni się pełnomocnictwo od prokury? Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedzi w tym artykule! Sprawdź koniecznie!

Pełnomocnictwo… czyli co?

Na ustanowienie pełnomocnika decydujemy się z wielu różnych powodów, np. w przypadku nadmiaru obowiązków czy w sytuacji, gdy potrzebujemy profesjonalnej obsługi konkretnej sprawy.

W skład pełnomocnictwa wchodzi oświadczenie woli mocodawcy upoważniające inną osobę do dokonywania w jego imieniu czynności określonych w pełnomocnictwie. Pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowania mocodawcy w stosunkach z innymi podmiotami prawa. Zanim zdecydujemy się powołać pełnomocnika, musimy określić zakres czynności, jakie będzie mógł on załatwiać w naszym imieniu. Pamiętajmy też, że nawet mając pełnomocnika, nadal możemy działać samodzielnie.

Forma udzielania pełnomocnictwa zależy od rodzaju czynności, jakie pełnomocnik będzie wykonywał. Chociaż tzw. pełnomocnictwo ogólne nie ma narzuconej jednolitej formy, zaleca się, aby zachować formę pisemną, która umożliwi pełnomocnikowi przedstawienie odpowiedniego dokumentu przy dokonywaniu danych czynności.

Czym się kierować podczas wyboru pełnomocnika?

Udzielanie pełnomocnictwa to czynność prawna, do której zastosowanie mają przepisy prawa. . Pełnomocnictwa może udzielić osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna. Mimo że pełnomocnik może załatwiać wiele spraw w naszym imieniu, nadal to na nas ciąży odpowiedzialność za podjęte decyzje.

Przy wyborze pełnomocnika warto kierować się tym, w jakich sprawach dana osoba ma nas reprezentować – administracyjnych, cywilnych, a może karnych? W sprawach administracyjnych pełnomocnikiem może być każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych, ponieważ tego rodzaju pełnomocnictwo polega na reprezentowaniu mocodawcy w kontaktach z urzędami. W sprawach karnych obrońcą lub pełnomocnikiem może być tylko adwokat lub radca prawny. Natomiast pełnomocnikiem w sprawach cywilnych może być członek rodziny, radca prawny, rzecznik konsumenta lub adwokat specjalizujący się w sprawach cywilnych.

Niemniej w przypadku niektórych postępowań karnych, administracyjnych czy cywilnych, wymagany jest profesjonalny pełnomocnik.

ustanowienie pełnomocnictwa
Fot.: wichayada69/elements.envato.com

Rodzaje pełnomocnictw – co warto wiedzieć?

Pełnomocnik może podejmować tylko te czynności prawne, które są określone w treści dokumentu upoważniającego. Należy więc wcześniej określić zakres kompetencji pełnomocnika. Wyjątkiem jest jednak umocowanie do działania na podstawie przepisów prawa, przysługujące np. rodzicom niepełnoletnich dzieci czy opiekunom osób ubezwłasnowolnionych całkowicie.

Wyróżnić możemy cztery rodzaje pełnomocnictwa, które są regulowane przepisami Kodeksu cywilnego. Wybór odpowiedniego pełnomocnictwa jest niezwykle istotny i przekłada się na pomyślne załatwienie danej sprawy. Pamiętajmy jednak, że są czynności, które nie mogą być wykonywane przez pełnomocnika ze względu na szczególny charakter. Do takich przypadków należy np. uznanie dziecka czy sporządzenie testamentu.

Wyróżnić możemy pełnomocnictwo:

    • Ogólne – upoważnia ono do wykonywania w imieniu mocodawcy czynności, które wchodzą w skład tzw. zwykłego zarządu (wszelkich podstawowych czynności życia codziennego). Udziela się go najczęściej w celu złożenia dokumentów w urzędzie czy w czasie, gdy mocodawca nie może sam załatwiać spraw przez dłuższy czas. Tego rodzaju pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Nie obejmuje ono, m.in. umocowania do zbywania i obciążania nieruchomości, zaciągania zobowiązań wekslowych oraz pożyczek, podejmowania decyzji o darowiznach czy przyjmowania lub zrzekania się spadków.
  • Rodzajowe – wybierane jest wówczas, gdy mocodawca chce upoważnić swojego pełnomocnika do wykonywania czynności określonego rodzaju. Może to być więc np. upoważnienie do pobierania czynszu od lokatorów.
  • Szczególne – w tym przypadku pełnomocnika upoważnia się do wykonania wskazanej czynności, dla której została zastrzeżona określona forma prawna, np. Pełnomocnictwo do nabycia nieruchomości Zakres pełnomocnictwa szczególnego musi być dokładnie wskazany.
  • Procesowe – takie pełnomocnictwo upoważnia do reprezentowania mocodawcy w postępowaniu sądowym.

Jak uzyskać pełnomocnictwo?

Aby móc ustanowić pełnomocnika, musimy złożyć odpowiednie oświadczenie woli. Jak już wiemy, w niektórych przypadkach pełnomocnictwa można udzielić ustnie, jednak dla bezpieczeństwa oraz wygody mocodawcy warto zastosować formę pisemną, w której wskażemy najważniejsze warunki.

Nie ma przepisów regulujących, jakie konkretnie dane powinny znajdować się w dokumencie pełnomocnictwa pisemnego ogólnego, czy rodzajowego. Niemniej warto w nim zawrzeć: :

  • datę i miejsce sporządzenia dokumentu oraz wyraźne oznaczenie rodzaju dokumentu,
  • dane mocodawcy i pełnomocnika, w tym imię i nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, nazwę i numer dokumentu tożsamości, dane teleadresowe,
  • rodzaj pełnomocnictwa wraz z jego zakresem i okresem obowiązywania,
  • podpis mocodawcy.

Pamiętajmy jednak, że forma pełnomocnictwa powinna być adekwatna do formy czynności, przy których uczestniczy pełnomocnik.

Kiedy można mówić o wygaśnięciu pełnomocnictwa?

Pełnomocnik może zostać odwołany w każdej chwili, wystarczy tylko złożyć mu oświadczenie woli, w którym poinformujemy, iż nie chcemy, aby dalej pełnił wspomnianą funkcję. W celu odwołania pełnomocnika niepotrzebna jest jego zgoda.

Pełnomocnika można odwołać w każdej formie, niezależnie od tego, w jaki sposób udzielono pełnomocnictwa. Odwołanie musi być jedynie bezpośrednie i zrozumiałe.

pisemne pełnomocnictwo
Fot.: wasant1/elements.envato.com

Pełnomocnictwo a prokura – różnice

Szczególnym rodzajem  pełnomocnictwa jest prokura. Prokura to pełnomocnictwo udzielane przez przedsiębiorców, czyli podmioty wpisane do KRS lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG.

Zarówno prokurent, jak i pełnomocnik mają uprawniania do składania oświadczeń w imieniu mocodawcy. Różnicą jest natomiast zakres kompetencji. Prokurent zasadniczo ma szersze uprawnienia, niż pełnomocnik. Obejmują one bowiem wszelkie czynności (zarówno sądowe, jak i pozasądowe) związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Takie pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie. Ponadto zakres umocowania prokurenta zawsze jest taki sam, a czynności przez niego dokonywane będą wywierały skutki prawne dla przedsiębiorcy i osób trzecich.

Warto jednak wiedzieć, że prokurent potrzebuje dodatkowego umocowania w odrębnym pełnomocnictwie w przypadku m.in. zbycia przedsiębiorstwa czy zbycia lub obciążenia nieruchomości.

Podsumowanie

Pełnomocnictwo umożliwia występowanie w naszym imieniu innej osobie. Pełnomocnik może załatwić za nas, np. sprawy urzędowe. Aby pełnomocnictwo było ważne, zazwyczaj wystarczy udzielić go ustnie, jednak zaleca się wybór formy pisemnej. Obowiązkowa forma pisemna bywa wymagana w niektórych, szczególnych przypadkach.

Czasami pełnomocnictwo jest nie tyle przydatne, ile niezbędne. Zdarza się, że nie mamy wystarczającej wiedzy z danej dziedziny, aby poradzić sobie ze skomplikowaną kwestią, np. sprawą przed sądem cywilnym. Wówczas ustanowienie pełnomocnika wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Działając samodzielnie, możemy narazić się na popełnienie niepotrzebnych błędów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na końcowy wynik sprawy.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*